ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID554
Nume scala [EN] Offshore Human Factors Questionnaire (OHFQ)
Nume scala [RO]Chestionarul factorilor umani în cadrul fabricilor
DomeniuPsihologia Muncii și Organizațională
SubdomeniuOffshore human factors
Numar itemi30
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deBrebenel Diana-Mihaela, Constantinescu Oana Maria, Ioniță Alia-Maria
Referinta bibliografica originalaO` Connor, P.; Flin, R. (2003). Crew resource management training for offshore teams'. Safety Science, 41 (7):591-609.
Studii internationaleO`Connor, P., Campbell, J., Newon, J., Melton, J., Salas, E., & Wilson, K. A. (2008). Crew Resource Management Training Effectiveness: A Meta-Analysis and Some Critical Needs. The International Journal of Aviation Psychology, 18(4), 353-368. doi:10.1080/10508410802347044

Mitropoulos, P., & Memarian, B. (2012). Team Processes and Safety of Workers: Cognitive, Affective, and Behavioral Processes of Construction Crews. Journal of Construction Engineering and Management, 138(10), 1181-1191. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0000527
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Team members should avoid disagreeing with others.
2. It is important to avoid negative comments about the procedures and techniques of other team members.
3. Before commencing a job, I consider potential problems which may occur and think about how I could solve them.
4. I am more likely to make judgement errors when working under pressure.
5. Good communication and crew co-ordination are as important as technical proficiency.
6. I do not always assume that those that are more senior, or have more experience than me, are correct.
7. We should be aware of and sensitive to the personal and work-related problems of other team members.
8. If I am interrupted while carrying out a procedure, I will always back up a few steps or start again to ensure that I have not made a mistake.
9. The OIM should take control and make all decisions in emergency and non-standard situations.
10. My performance is affected by working with others less experienced or capable than me
11. Even if I am in a hurry, I try to listen and not interrupt or “talk over” others
12. Team members should not question the decisions or actions of the OIM or senior supervisor except when they threaten the safety of the operation.
13. Even when fatigued, I perform effectively during critical phases of work.
14. I am embarrassed when I make a mistake in front of other workmates
15. A debriefing should not only focus on negative outcomes, but should also include positives.
16. I never take safety critical decisions of which I am not confident.
17. Team members should recognise fatigue and take specific steps to help maintain team alertness
18. Supervisors who encourage suggestions from team members are weak leaders
19. The individual in charge of a job should verbalise plans and should be sure that the information is understood and acknowledged by other team members.
20. Technical proficiency leads to successful management.
21. A truly professional individual, can leave personal problems behind when offshore.
22. I periodically review, check, and if necessary reassess the status during a job.
23. My decision-making ability is as good in abnormal situations as in routine daily operations.
24. It is better to agree with other team members than to voice a different opinion
25. When appropriate, I take the initiative and time to share my knowledge and experience with others, even if this means that a task takes more time.
26. Team members share the responsibility for prioritising activities in high workload situations
27. If I perceive a problem with a task, I will speak up regardless of who might be affected
28. If I am not entirely clear about a job, then I always check with a work colleague
29. My concentration is as good in the middle of the afternoon as it is in the middle of the night.
30. I let other team members know when my workload is becoming excessive.
Itemii scalei [RO]1. Membrii echipei ar trebui să evite să se contrazică între ei.
2. Este importantă evitarea remarcilor negative la adresa procedurilor și tehnicilor altor membri ai echipei.
3. Înainte de începe o sarcină, iau în vedere posibilele probleme ce se pot ivi și mă gândesc cum le-aș putea rezolva.
4. E mai probabil să fac erori de judecată atunci când lucrez sub presiune.
5. Comunicarea eficientă și coordonarea din cadrul echipei sunt la fel de importante precum competențele tehnice.
6. Nu presupun întotdeauna că cei care au mai multă vechime în muncă sau mai multă experiență decât mine au dreptate.
7. Ar trebui să fim conștienți și sensibili cu privire la problemele personale și de la locul de muncă ale altor membri ai echipei.
8. Dacă sunt întrerupt/ă în timpul unei proceduri, o să reiau întotdeauna lucrul cu câteva etape înainte sau de la început pentru a mă asigura că nu am făcut vreo greșeală.
9. Liderul echipei ar trebui să preia controlul și să ia toate deciziile în situațiile de criză și în cele neobișnuite.
10. Performanța mea e afectată atunci când lucrez cu persoane mai puțin experimentate sau mai puțin competente decât mine.
11. Chiar dacă sunt presat/ă de timp, încerc să îi ascult pe ceilalți și să nu îi întrerup sau să vorbesc peste ei.
12. Membrii echipei nu ar trebui să pună la îndoială deciziile sau acțiunile liderului de echipă sau ale supervizorului decât dacă acestea amenință siguranța operațiunii.
13. Chiar și atunci când sunt extenuat/ă, performez eficace în fazele critice ale sarcinii.
14. Mă simt jenat/ă atunci când fac o greșeală de față cu alți membri ai echipei.
15. Un raport nu ar trebui să se axeze doar pe rezultatele negative, ci ar trebui să le includă și pe cele pozitive.
16. În situații de criză, nu iau niciodată decizii de siguranță de care nu sunt sigur/ă.
17. Membrii echipei ar trebui să ia în serios extenuarea și să ia decizii specifice care să ajute la menținerea vigilenței echipei.
18. Supervizorii care încurajează sugestiile din partea membrilor echipei sunt lideri slabi.
19. Persoana care este responsabilă de o sarcină ar trebui să verbalizeze planurile și să se asigure că informațiile au fost înțelese și luate la cunoștință de toți membrii echipei.
20. Competența tehnică duce la un management de succes.
21. O persoană cu adevărat profesionistă poate lăsa problemele personale deoparte atunci când este în delegație.
22. Atunci când efectuez o sarcină, revizuiesc, verific și, dacă este necesar, reevaluez periodic statusul acesteia.
23. Capacitatea mea de a lua decizii este la fel de bună în situațiile atipice, precum în sarcinile zilnice de rutină.
24. E mai bine să fii de acord cu ceilalți membri ai echipei decât să emiți o părere diferită.
25. Atunci când este potrivit să fac asta, iau inițiativă și îmi aloc din timp pentru a le împărtăși altora din propriile cunoștințe și din experiență, chiar dacă acest lucru înseamnă că sarcina va dura mai mult.
26. Membrii echipei împart responsabilitatea prioritizării activitățiilor în situațiile cu volum mare de lucru.
27. Dacă sesizez vreo problemă într-o sarcină, voi zvorbi despre ea, indiferent cine va fi afectat de acest lucru.
28. Dacă nu sunt complet lămurit/ă în legătură cu o sarcină, voi alege mereu să mă consult cu un coleg.
29. Capacitatea mea de concentrare este la fel de bună în mijlocul după-amiezii, precum în mijlocul nopții.
30. Înștiințez alți membri ai echipei atunci când volumul meu de lucru devine excesiv.
Indicatii privind scorareaInstructaj:

„Chestionarul următor vizează atitudinea dumneavoastră la locul de muncă. Toate datele sunt confindențiale și aveți posibilitatea să vă retrageți oricând din studiu.Vă rugăm să evaluați, pe o scală de la 1 la 5 fiecare dintre următoarele afirmații.”

Scorare:

Scală sumativă. Scală Likert în 5 trepte, unde 1 =dezacord total și 5 = acord total.

Analizele factoriale au revelat existența a 4 factori: 1. Luarea deciziilor 2. Conștientizarea situației 3. Comunicare 4. Limitările personale"