ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID595
Nume scala [EN]A Scale of Knowledge and Beliefs about Developmental Dyslexia (KBDDS)
Nume scala [RO]Scala de cunostințe și credințe despre dezvoltarea dislexiei
DomeniuPsihologie clinică
Subdomeniutulburări neurologice
Numar itemi36
Nivel adaptare culturala[[1]=] =
Tradus in limba romana deAnghelescu Valentina Ana Maria
Referinta bibliografica originalaSoriano-Ferrer, M., & Echegaray-Bengoa, J. (2014). A Scale of Knowledge and Beliefs about Developmental Dyslexia: Scale Development and Validation. Procedia - Social and Behavioral Sciences
Studii internationaleEchegaray-Bengoa, J., Soriano-Ferrer, M., & Joshi, R. M. (2017). Knowledge and Beliefs About Developmental Dyslexia: A Comparison Between Pre-Service and In-Service Peruvian Teachers. Journal of Hispanic Higher Education, 16(4), 375–389. Soriano-Ferrer, M., Echegaray-Bengoa, J., & Joshi, R. M. (2015). Knowledge and beliefs about developmental dyslexia in pre-service and in-service Spanish-speaking teachers. Annals of Dyslexia, 66(1), 91–110. Preschool Teachers’ Knowledge on Dyslexia: A Malaysian Experience. (2019). Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Dyslexia is the result of a neurologically-based disorder.
2. Dyslexia is caused by visual-perception deficits, producing the reversal of letters and words.
3. A child can be dyslexic and gifted.
4. Dyslexic children often have emotional and social disabilities.
5. The brains of individuals with dyslexia are different from those of people without dyslexia.
6. Dyslexia is hereditary.
7. Most studies indicate that about 5% of school-age students have dyslexia.
8. Dyslexia has a greater occurrence in males than in females.
9. Children with dyslexia are more consistently impaired in phonemic awareness (i.e ability to hear and manipulate sounds in language) than any other ability.
10. Modeling fluent reading is often used as a teaching strategy.
11. People with dyslexia have below average Intelligence.
12. The reading of students with dyslexia is often characterized by inaccuracy and lack of fluency.
13. Seeing letters and words backwards is a basic characteristic of dyslexia.
14. Difficulty with the phonological processing of information is one of the most important deficits in dyslexia.
15. Intelligence tests are useful in identifying dyslexia.
16. All poor readers have dyslexia.
17. Children with dyslexia can be helped by using colored lenses/colored overlays.
18. Physicians can prescribe medications to help students with dyslexia.
19. Multisensory instruction is not an effective training method at the moment.
20. Students who have reading disabilities without an apparent cause are called dyslexic.
21. People with dyslexia are not stupid or lazy. Knowing about the term helps children.
22. Giving students with dyslexia accommodations, such as extra time on tests, shorter spelling lists, special
seating, etc., is unfair to other students.
23. Intervention programs that emphasize the phonological aspects of language with the visual support of letters are effective for students with dyslexia.
24. Most teachers receive intensive training in working with dyslexic children.
25. I think dyslexia is a myth, a problem that does not exist.
26. Repeated reading techniques are useful reading
material to improve reading fluency.
27. Problems in establishing laterality (body schema) are the cause of dyslexia.
28. Students with dyslexia need structured, sequential, direct instruction in basic skills and learning strategies.
29. Dyslexia refers to a relatively chronic condition that is often not completely overcome.
30. Many students with dyslexia continue to have reading problems as adults.
31. Many students with dyslexia have low self -esteem.
32. Children with dyslexia have problems with decoding and spelling but not with listening comprehension.
33. Applying an individual reading test is essential to diagnosing dyslexia.
34. Dyslexics tend to spell words wrong.
35. Dyslexia usually lasts for a long time.
36. Dyslexia is characterized by difficulty with learning to read fluently.
Itemii scalei [RO]1.Dislexia este rezultatul unei tulburări neurologice.
2.Dislexia este cauzata de un deficit al percepției vizuale, acesta producând inversarea literelor și cuvintelor.
3. Un copil poate fi dislexic și talentat.
4. Copiii dislexici pot avea deseori dizabilitați emoționale și sociale.
5.Creierele persoanleor dislexice sunt diferite față de cele ale persoanelor fără dislexie.
6. Dislexia este ereditară.
7.Cele mai multe studii arata ca aproximativ 5% din elevi au dislexie.
8.Dislexia este mai frecventă în cazul barbaților decât al femeilor.
9. Copiilor cu dislexie le este afectată în mod sistematic conștientizarea fonemică (e.x abilitatea de a auzi și de a manipula sunetele în limbaj), mai mult decât orice altă abilitate.
10. Modelarea citirii fluente este adesea folosită ca strategie de predare.
11. Persoanele dislexice au inteligență sub nivelul mediu.
12. Citirea la elevii dislexici este deseori caracterizată de inexactitate și lipsă de fluență.
13. A vedea litere și cuvinte invers este o caracteristică de bază a dislexiei
14. Dificultatea procesării fonologice a informațiilor este unul dintre cele mai importante deficite ale dislexiei.
15.Testele de inteligență sunt utile în identificarea dislexiei.
16. Toti cititorii care citesc prost au dislexie.
17.Copiii cu dislexie pot fi ajutați prin folosirea lentilelor colorate/ evidențierilor colorate.
18. Medicii pot prescrie medicație pentru a ajuta elevii dislexici.
19. Instrucția multisenzorială nu este o metodă eficientă de formare în momentul de față.
20. Elevii care au dificultați de citire fără nici o cauză aparentă sunt numiți dislexici.
21.Persoanele dislexice nu sunt leneșe sau proaste. Știind termenul putem ajuta copiii.
22.Oferind elevilor dislexici condiții, cum ar fi, timp suplimentar pe teste, scurtarea ortografiei, locuri speciale în clasă, etc., nedereptățim alți elevi.
23.Programe de intervenție care scot în evidență aspectele phonologice ale limajului cu suport visual a literelor sunt eficiente în cazul elevilor dislexici.
24. Cei mai mulți profesori primesc instruire intensivă în lucrul cu copii dislexici.
25. Cred că dislexia este un mit, o problemă care nu există.
26. Tehnicile de citire repetate sunt materiale utile pentru a îmbunătăți fluența citirii.
27. Probleme în stabilirea lateralității (schema corporală) sunt cauza dislexiei.
28.Elevii dislexici au nevoie de instrucție structurată, secvențială și directă în abilitățile de bază și în a forma strategii de învățare.
29. Dislexia se referă la o condiție cronică, care deseori nu este complet depășită.
30. Mulți elevi dislexici continuă să aibă probleme de citire ca adulți.
31. Mulți elevi dislexici au o stimă de sine scăzută.
32. Copii dislexici au probleme de decodare si ortografie, dar nu și de înțelegere prin ascultare.
33. Aplicarea unui test individual de citire este esențial în diagnosticarea dislexiei.
34. Dislexicii tind să scrie greșit cuvinte.
35. De obicei dislexia durează mult timp.
36. Dislexia este caracterizată prin dificultatea de a învăța citiriea fluentă.
Indicatii privind scorareaAceastă scală a fost proiectată pentru a măsura cunoștințele și concepțiile greșite ale dislexiei în trei domenii: informații generale despre dislexie, simptomele / diagnosticul și tratamentul dislexiei. Astfel avand trei sub scale informatii generale, simptome si diagnostic si tratament Informatii generale : 1,2,3,4,5,6,7,8,16,20,21,,25,27,29,30,31,35 Simptome/diagnostic: 9,11,12,13,14,15,32,33,34,36 Tratament : 10,17,18,19,22 Notarea itemilor se va face prin adevarat, fals sau nu știu Scorare: scală sumativă.