ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID606
Nume scala [EN]Classroom Strategies Scale
Nume scala [RO]Scala Strategiilor Clasei
DomeniuPsihologie Educațională
SubdomeniuClassroom strategies
Numar itemi48
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deOjică Andreea-Simina
Referinta bibliografica originalaReddy, L. A., Dudek, C. M., Fabiano, G. A., & Peters, S. (2015). Measuring teacher self-report on classroom practices: Construct validity and reliability of the Classroom Strategies Scale – Teacher Form. School Psychology Quarterly, 30(4), 513-533
Studii internationaleReddy, L. A., Dudek, C. M., Rualo, A. J., & Fabiano, G. A. (2016). Concurrent Validity of the Classroom Strategies Scale–Teacher Form: A Preliminary Investigation. Educational Assessment, 21(4), 267–277. doi:10.1080/10627197.2016.1236675
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Instructional Strategies

1. Asks students to describe how they arrived at their answers.
2. Changes tone of voice to emphasize key concepts and words.
3. Uses multiple methods (e.g., writes on board, uses smart board, Internet or overhead projector) during lesson.
4. Acknowledges a student’s positive contribution to the class activity or discussion.
5. Summarizes major concepts.
6. Is accessible to students for questions and assistance.
7. Pauses to emphasize key concepts and words.
8. Asks students to summarize or repeat key points.
9. Encourages students to perform a skill or answer a question independently.
10. "Actively participates in new activities with students (e.g., takes a turn during “hands-on activities,” does not sit separately at his/her desk)."
11. Asks students open ended questions.
12. Encourages students to check and correct their work.
13. Encourages students to ask questions and brainstorm ideas.
14. Assigns students roles during lesson or learning activity.
15. Acknowledges students’ academic strengths.
16. Assigns students a task or project to complete with a partner or small group (two or more students).
17. Encourages students to participate in lessons or learning activities.
18. Checks students’ completion of in-class assignments and homework.
19. Models to class how to use new concepts or skills.
20. Extends group discussions of key points and topics.
21. Uses different questions and activities to accommodate student learning needs.
22. Introduces new learning activity or lesson before teaching it.
23. "Relates subject matter to everyday student experiences (e.g., a lesson on fractions might include a discussion of how the students divide a pizza)."
24. Provides feedback to students on their learning or understanding of key content areas.
25. Asks students to elaborate on their answers.

Behavioral Management Strategies

1. Reviews classroom rules or routines before a transition or new activity.
2. Increases frequency of praise when teaching new skills.
3. Calls on quiet students with their hands raised.
4. Uses a calm but firm tone of voice when redirecting student behavior.
5. Issues commands one or two steps at a time.
6. Provides corrective feedback to students.
7. Uses physical prompts (e.g., touches student’s desk or paper) to redirect student behavior.
8. Verbally praises or rewards students for following rules.
9. Obtains the attention of students before giving an instruction.
10. Moves closer to a student (i.e., - feet) to nonverbally prompt him/her.
11. Nonverbally praises students (e.g., smiles, nods, winks) for following rules.
12. Encourages students struggling with peers or class assignments.
13. Instructions or commands are specific and issued as statements, not questions.
14. "Encourages students to set short-term behavioral goals (e.g., remain quiet for the presentation, walk single file for the fire drill)."
15. Helps students transition from one task to another.
16. Pauses before repeating directions or commands to students.
17. Uses positive consequences or rewards following appropriate behavior.
18. Provides specific corrective feedback to students privately.
19. "Uses nonverbal gestures to prompt appropriate student behavior (e.g., finger to lip for silence, finger to eye for eye contact, flips lights on and off)."
20. Moves around the classroom while teaching.
21. Following a command or instruction, assesses for compliance or noncompliance.
22. Implements consistent classroom routines and transitions for learning.
23. Uses an enthusiastic tone of voice when issuing praise.
Itemii scalei [RO]1. Le cere elevilor să descrie cum au ajuns la răspunsurile lor.
2. Își schimbă tonul voicii pentru a accentua conceptele și cuvintele cheie.
3. Folosește metode multiple (ex. scrie pe tablă, utilizează tabla inteligentă, Internetul sau proiectorul) în timpul lecției.
4. Recunoaște contribuția pozitivă a unui elev la activitatea din cadrul clasei sau la discuție.
5. Rezumă conceptele importante.
6. Este accesibil elevilor pentru întrebări și asistență.
7. Face pauze pentru a accentua concepte și cuvinte cheie.
8. Le cere elevilor să rezume sau să repete puncte cheie.
9. Încurajează elevii să execute o abilitate sau să răspundă independent la o întrebare.
10. Participă activ în cadrul activităților noi cu elevii (ex. are rândul său în cadrul activităților practice, nu stă separat la biroul său.)
11. Le pune elevilor întrebări cu răspuns deschis.
12. Încurajează elevii să își verifice și să își corecteze munca.
13. Încurajează elevii să pună întrebări și
14. Le atribuie roluri elevilor în timpul lecției sau al activității de învățare.
15. Recunoaște punctele forte academice ale elevilor.
16. Le atribuie elevilor o sarcină sau un proiect pe care să o/îl completeze împreună cu un partener sau cu un grup mic (doi sau mai mulți elevi).
17. Încurajează elevii să participe în cadrul lecțiilor sau al activităților de învățare.
18. Verifică măsura în care elevii au completat sarcinile din cadrul clasei și temele.
19. Exemplifică în fața clasei cum pot fi utilizate concepte sau abilități noi.
20. Extinde discuțiile de grup despre puncte și subiecte cheie.
21. Utilizează diferite întrebări și activități pentru a răspunde nevoilor de învățare ale elevilor.
22. Prezintă o nouă activitate de învățare sau lecție înainte de a o preda.
23. Raportează subiectul problemei la experiențele zilnice ale elevilor (ex. o lecție despre fracții poate include o discuție despre cum elevii împart o pizza.)
24. Le oferă feedback elevilor în ceea ce privește procesul lor de învățare și de înțelegere a domeniilor cheie de conținut.
25. Le cere elevilor să dezvolte răspunsurile lor.

Strategii de Management Comportamental

1. Examinează regulile sau rutinele clasei înainte de tranziția către o activitate nouă.
2. Crește frecvența laudelor atunci când predă noi abilități.
3. Apelează la elevii tăcuți atunci când au mâna ridicată.
4. Utilizează un ton calm, dar ferm al vocii atunci când redirecționează comportamentul elevilor.
5. Emite comenzi pe rând.
6. Oferă feeback corectiv elevilor.
7. Utilizează indicații fizice (de exemplu, atinge biroul sau hârtia elevului) pentru a redirecționa comportamentul elevului.
8. Laudă sau recompensează verbal elevii pentru respectarea regulilor.
9. Obține atenția elevilor înainte să ofere o instrucțiune.
10. Se apropie de un elev pentru a-l solicita în mod nonverbal.
11. Laudă elevii nonverbal (ex. zâmbește, dă din cap, face cu ochiul) pentru respectarea regulilor.
12. Încurajează elevii care au probleme cu colegii sau cu sarcinile de la clasă.
13. Instrucțiunile și comenzile sunt specifice și emise drept afirmații, ci nu drept întrebări.
14. Încurajează elevii să își stabilească obiective comportamentale pe termen scurt (ex. să rămână liniștiți pentru prezentare, să meargă într-o singură coloană pentru alarma de incendiu).
15. Ajută elevii să facă tranziția de la o sarcină la alta.
16. Face pauze înainte de a repeta indicații sau comenzi către studenți.
17. Utilizează consecințe pozitive sau recompense în urma unui comportament adecvat.
18. Oferă feedback corectiv specific elevilor în particular.
19. Utilizează gesturi nonverbale pentru a promova un comportament adecvat al elevilor (ex. deget dus la buză pentru tăcere, deget dus la ochi pentru contact vizual, aprinde și sting luminile).
20. Se plimbă în jurul clasei în timp ce predă.
21. După o comandă sau instrucțiune, evaluează complianța și noncomplianța.
22. Implementează rutine ale clasei și tranziții pentru învățare consistente.
23. Utilizează un ton al vocii entuziast atunci când emite laude.
Indicatii privind scorareaScală sumativă.